top of page

KVALIFICERAD PROJEKTLEDNING

Att arbeta professionellt i projektform är både krävande och roligt. För alla projektets medlemmar krävs en god portion disciplin men också förmågan att arbeta strukturerat efter fastställda ramar. Alla i projektet måste känna till målet, och alla måste gemensamt arbeta för att i rätt ordning ta nästa steg mot målet. Altecos verksamhet är uppbyggd kring vår bastjänst, projektledning, som genomsyrar hela vår operativa verksamhet.

Den vanligaste definitionen av ett projekt är ”att bedriva ett målmedvetet arbete i syfte att åstadkomma en bestämd effekt, förändring eller funktion inom en bestämd tidsram och budget”. Detta förhållande mellan tid (T), funktion (F) och ekonomi/budget (E) är grundsatserna i alla projektmodeller. Om vi under projektets gång lägger till något i funktionen (alternativ benämning är ”omfattning”) så måste vi även utöka parametrarna budget och tid annars går det inte ihop. I tillägg finner vi begreppet kvalité (Q) som likaväl påverkar parametrarna T, F och E. Därför är det mycket viktigt att i projektets startskede definiera dessa fyra parametrar som sedan utgör projektets grundläggning. Även om grundsatserna för att driva ett projekt alltid är lika så vet vi också att olika verksamheter har olika behov som är mycket viktiga att fånga upp, förstå och kommunicera ut i projektgruppen.


Altecos projektmodell är byggd på definitionerna i ISO 21502 där projektets form, mål, intressenter, organisation, gränser, livscykel mm alltid ska definieras. Det betyder också att innan ett nytt projekt startas upp så ska vi grundligt definiera och förstå projektets natur, speciellt när det gäller nya projektformer, verksamheter eller projektmottagare. Vår fortsatta projektprocess bygger sedan på de klassiska begreppen Initiera, Planera, Genomföra, Övervaka och Avsluta. Projektfaserna består vanligen av följande skeden; detaljprojektera, anlägga och ta i drift. Vanliga projektprocesser som vi arbetar med är: Förstudera (Utreda potentialen i en viss idé), Förprojektera (Utreda potentialen samt ta fram Ekonomiska beslutsunderlag) och Anlägga (Projektera, Bygga och ta i drift) som alla består av en förutbestämd livscykel.


Alteco har ett omfattande projektprogram som standardiserar alla våra projekt ner till minsta aktivitet. Vid varje ny projektbeställning så börjar vi med att bestämma vilken typ av projekt det är; dvs E, EP, EPCM eller EPC. Därefter tittar vi på vilken kategori (Ekonomisk storlek) det tillhör, dvs om det är ett projekt av typ A, B eller C. Dessa förhållanden bestämmer sedan hur projektets grundstruktur och checklistor ska läggas upp. Utöver ”hårda” parametrar såsom kontrakt, checklistor, projektplan mm så utvecklar vi ständigt våra mjuka parametrar. Vi har erfarit att det är viktigt att varje projektmedarbetare värdesätter det totala projektets framgång snarare än individens eller det enskilda företagets framgång. Som hjälp till detta så kan den enskilde betänka åtminstone följande innan och under projektets gång


 • Försök alltid att i varje enskild uppgift vara få som jobbar mycket istället för många som jobbar lite. Detta kräver fullständig transparens för att inte tappa redundans.

 • Försök fokusera på EN sak åt gången.


Innan du påbörjar din arbetsuppgift, ställ följande frågor till dig själv:


 • Har jag förstått vad som är min uppgift?

 • Har jag förstått vad som är syftet med mitt uppdrag/uppgift?

 • Har jag förstått vilken detaljeringsnivå som krävs för min leverans?


Och när din arbetsuppgift är slutförd, innan du tar dig an nästa uppgift; betänk då:


 • Har jag gjort allt jag ska/för tillfället kan göra i den specifika uppgiften? Kontrollera att uppgiften är slutförd innan leverans.

 • Stäm alltid av din leverans med mottagaren.


 

Kontaktperson

 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
Robert Minde

Robert Minde

Process and plant design

Project Manager

Kontor:

Gällivare

E

M

+46(0)97066001

 
Fallstudier & referensprojekt

Hitta alla referensprojekt under    / hem / referensprojekt

 

 

Du kanske också är intresserad av

Hitta alla helhets-erbjudanden under    / hem / vårt erbjudande / helhetsprojekt / 

 

vårt erbjudande / våra tjänster 

projektledning

bottom of page