top of page

Lyckad leverans av två Ø40m förtjockare

Lyckad leverans av två Ø40m förtjockare

I detta omfattande projekt har Alteco System ansvarat för den innovativa totalentreprenörens, Vinabs, ingenjörsarbete som innefattat processdesign, dimensionering, konstruktion, komponentval, upphandling och drifttagning av två kompletta förtjockarsystem med LKAB som slutkund.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Bakgrund

I LKAB:s järnmalmsgruvor i Kiruna och Malmberget bryts malmen djupt under marken och transporteras till markytan via skipar. Vid förädlingen i processanläggningarna framställs ett antal olika produkter, bland annat järnmalms-slig och sintrade pelletsprodukter.

Vatten är en viktig komponent i processanläggningarna då järnmalmen ska sovras, anrikas och pelletiseras. Efter att råmalmen krossats och malts i kvarnarna transporteras (pumpas) den med hjälp av vatten vidare till slutbehandlingen där partiklarna avskiljs från vattnet, vilket återanvänds i processen. En stor del av restprodukterna från processanläggningarna transporteras också med hjälp av vatten. Med avseende på energianvändning och miljöpåverkan så är det mycket viktigt kunna att återanvända så mycket av vattnet som möjligt. LKAB har i vissa av anläggningarna haft återkommande problem med att processvattnet inte nått tillräcklig renhetsgrad, vilket medfört att man ibland varit tvungna att reducera produktionstakten på grund av detta.Uppdraget

Alteco System har i detta projekt haft ansvar för att projektleda, projekteringsleda, dimensionera och konstruera två förtjockare för avfallsvatten. I leveransen ingick all nödvändig utrustning och instrumentering för flockning, partikelsedimentering, flödesfördelning och slamhantering. I projektet har avancerad simuleringsteknik (CFD-DEM) tillämpats för att förutbestämma partikel-, fördelnings- och flockningsbeteende.

Det nordamerikanska teknikföretaget Westech Inc utsågs tidigt som en av huvudleverantörerna för stora delar av processutrustningen däribland feedwell och drivutrustning till skrapverk. Totalentreprenören Vinab utförde det komplicerade och mycket omfattande anläggningsarbetet på rekordtid. Alteco System haft ett mycket gott och ömsesidigt samarbete med Vinab genom hela projektet. Alteco System har medverkat I projektet hela vägen till anläggande och igångsättning på plats hos slutkunden LKAB.Under projektets gång upptäcktes att vattenflödet och mängden skrot skiljde sig något från vad som från början förväntades. Därför fick vissa ändringar göras i Feedwell, fördelningstank och skrotkorgar. Efter injusteringar och modifiering blev den slutliga prestandan långt bättre än förväntat: reningsgraden blev hela 30 procentenheter under det angivna kravet. Att effektivt återanvända processvatten är en av nycklarna till en framtida hållbar produktionskedja, och Altecos projektledare, processingenjörer och maskiningenjörer har genom sitt applikationskunnande och sin lyhördhet för kundens behov hjälpt till att föra projektet i mål.

Kundens omdöme

Alteco System har haft ett mycket gott samarbete såväl med kunden som med övriga inblandade företag. Tack vare det kunde även detta multidisciplinära projekt ros i land.


Vi är mycket nöjda med Altecos insats. Tack vare konstellationen med Alteco, Vinab och Westech har vi idag betydligt bättre vattenkvalitet i våra förädlingsverk” 

- Mikael Uusitalo, projektledare för ovanjordsprojekt i Malmberget


  • Gediget ingenjörskunnande

  • Effektiv kommunikation

  • Pålitligt och validerat resultat


Kontaktperson

Robert Minde

Robert Minde

Process and plant design

Project Manager

Kontor:

Gällivare

E

M

+46(0)97066001

Hitta alla referensprojekt under    / hem / referensprojekt

Hitta alla tjänste-erbjudanden under    / hem / vårt erbjudande / tjänster 

 

bottom of page